تبلیغات


 جزوه  درس سوخت و احتراق دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب



استاد: مهندس امیراصلانی






دانلود جزوه سوخت و احتراق




Eng2hvac@gmail.com