تبلیغات


کتاب درسی تبرید اصول و روش ها نوشته دکتر فرزاد جعفر کاظمی دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوبدانلود کتاب تبرید اصول و روش ها


Eng2hvac@gmail.com