تبلیغات


نمونه سوالات پایان ترم درس ریـاضـی عمـومی 1 دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوبدانلود سوالات ریاضی عمومی 1 
تا دی ماه 93
Eng2hvac@gmail.com

ID: https://telegram.me/Eng_vahid
-----------------------------------------------------

دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 94  به تاریخ (94/10/28) جلسه دوم جدیدا


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 94  به تاریخ (94/10/28) جلسه چهارم جدیدا

----------------------------------------------------------


دانلود تمام 15 نمونه سوال امتحانی دریک فایل (فقط سوال امتحانی) ا


دانلود سوالات پایان ترم تابستان 94  به تاریخ (94/06/01)ا


دانلود سوالات پایان ترم خرداد ماه 94  به تاریخ (94/03/25) دانشکده صنایعاا


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 93  به تاریخ (93/10/29) جلسه اول  ===> دانلود پاسخ سوالاتا


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 93  به تاریخ (93/10/29) جلسه چهارما


دانلود سوالات پایان ترم خرداد ماه 93  به تاریخ (93/03/28)  ===> دانلود پاسخ سوالات ا


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 92  به تاریخ (92/10/28) جلسه اولا


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 92  به تاریخ (92/10/28) جلسه چهارما


دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 91  به تاریخ (91/10/26)ا


دانلود سوالات پایان ترم تیر ماه 91  به تاریخ (91/04/08) ا
ا

دانلود سوالات پایان ترم دی ماه 90  به تاریخ (90/10/27)ا


دانلود سوالات پایان ترم تیر ماه 90  به تاریخ (90/04/14) ا
ا

دانلود سوالات پایان ترم بهمن ماه 89  به تاریخ (89/11/04) ا
ا

دانلود سوالات پایان ترم بهمن ماه 89  به تاریخ (89/11/02) ا
ا

دانلود سوالات پایان ترم تابستان 89  به تاریخ (89/06/07)ا


دانلود سوالات پایان ترم بهمن ماه 91  به تاریخ (88/11/05)ا